Link Dowload Font Bebas Neue Pro Family Free Tuyệt Đẹp

link-dowload-font-bebas-neue-pro-family-free-tuyet-dep

Font Chữ Bebas Neue Pro Family

In An Anh sau đây xin chia sẻ Font Chữ Bebas Neue Pro Family tuyệt đẹp, miễn phí cho mọi người bộ này gồm 10 font chữ

Font Bebas Neue Pro Light

Font Bebas Neue Pro Light Italic

Font Bebas Neue Pro Thin

Font Bebas Neue Pro Thin Italic

Font Bebas Neue Pro Regular

Font Bebas Neue Pro Italic

Font Bebas Neue Pro Book

Font Bebas Neue Pro Book Italic

Font Bebas Neue Pro Bold

Font Bebas Neue Pro Bold Italic

Link download google drive ở cuối bài.

>>> Xem thêm: Classique Saigon Font Việt Hóa đẹp nhất dowload miễn phí

Dưới đây là một vài hình ảnh minh họa

 

Font Bebas Neue Pro

 

Font Bebas Neue Pro

 

Font Bebas Neue Pro

 

Font Bebas Neue Pro

Đôi chút giới thiệu về font Bebas Neue Pro

About this font family

Thank you for waiting. Finally, Bebas Neue has got lowercases!

Bebas Neue is a world wide, the most popular font family with all caps released in 2010. Bebas Neue has been used from by big companies to by startup designers for many projects.

In spite of the fact that Bebas Neue has only Uppercases, it became very popular font for these 10 years.

Giới thiệu về họ phông chữ này Cảm ơn bạn đã chờ đợi. Cuối cùng, Bebas Neue đã có chữ thường! Bebas Neue là một họ phông chữ phổ biến nhất trên toàn thế giới với tất cả các chữ viết hoa được phát hành vào năm 2010. Bebas Neue đã được sử dụng bởi các công ty lớn cho đến các nhà thiết kế khởi nghiệp cho nhiều dự án. Mặc dù thực tế là Bebas Neue chỉ có chữ hoa, nhưng nó đã trở thành phông chữ rất phổ biến trong 10 năm này

Link dowload Font Bebas Neue Pro

Nội dung này chưa có bình luận, hãy gửi bình luận đầu tiên của bạn.
Viết bình luận